Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Triển khai thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập hội đồng quốc gia về khoa học công nghệ, và đổi mới sáng tạo

Title

Triển khai thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập hội đồng quốc gia về khoa học công nghệ, và đổi mới sáng tạo

Loại tin

Khoa học – Công nghệ

Loại tin:ID

86

Đoạn tin ngắn

Thành lập hội đồng quốc gia về khoa học công nghệ, và đổi mới sáng tạo

Nội dung

Căn cứ văn bản số 871/SKHCN-KHTC ngày 11/04/2024 về triển khai thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập hội đồng quốc gia về khoa học công nghệ, và đổi mới sáng tạo.

Ngày 19/4/2024, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tổ chức triển khai Quyết định nêu trên đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc được biết, tổ chức thực hiện, chủ động tham mưu những nội dung thuộc trách nhiệm của phòng, đơn vị theo quy định.

          Theo đó, Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ gồm những nội dung chính như sau:

-   Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là Phó Chủ tịch Hội đồng.

-   Các Ủy viên Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng Bộ Tài chính; 01 lãnh đạo Bộ Nội vụ; 01 lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; 01 lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; 01 lãnh đạo Bộ Công Thương; 01 lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 01 lãnh đạo Bộ Công an; 01 lãnh đạo Bộ Quốc phòng; 01 lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; 01 lãnh đạo Bộ KH&CN; Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; 01 lãnh đạo cấp Vụ, Văn phòng Chính phủ là Tổng Thư ký; một số chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (do Bộ trưởng Bộ KH&CN đề xuất).

-   Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

-   Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

-   Bên cạnh đó, Hội đồng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trong quá trình thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng Chính phủ giao.

-   Các thành viên Hội đồng làm việc theo Quy chế hoạt động do Chủ tịch Hội đồng ban hành. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ KH&CN sử dụng con dấu của Bộ KH&CN. 

Bộ KH&CN là cơ quan thường trực của Hội đồng. Bộ trưởng Bộ KH&CN sử dụng bộ máy hiện có, tổ chức bộ phận chuyên môn giúp việc cho Hội đồng, bảo đảm không làm phát sinh biên chế./.

          Lê Thị Nga-Phòng ĐT&QLDN​

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

25

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 4/19/2024 9:18 AM by DONGNAI\bqlcnccnsh
Last modified at 6/17/2024 1:35 AM by System Account