Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322

Title

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322

Loại tin

Khoa học – Công nghệ

Loại tin:ID

86

Đoạn tin ngắn

Ngày 16/4/2024, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học (Ban Quản lý) đã ban hành văn bản số 133/BQLKCNCCNSH-ĐT&QLND thông báo kêu gọi tổ chức trực thuộc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025

Nội dung

​         Căn cứ văn bản số 891/SKHCN-TĐC ngày 12/4/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình 1322.

Ngày 16/4/2024, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học (Ban Quản lý) đã ban hành văn bản số 133/BQLKCNCCNSH-ĐT&QLND thông báo kêu gọi tổ chức trực thuộc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình 1322).

Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322 phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg, là các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng.

Các nội dung trọng tâm, ưu tiên thực hiện năm 2025 bao gồm:

-          Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách để thúc đẩy, nâng cao năng suất ngành, địa phương và doanh nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế.

-          Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; trong đó ưu tiên tổ chức các hội thảo tập huấn, hỗ trợ nâng cao nhận thức và kỹ năng về năng suất chất lượng theo từng vùng kinh tế.

-          Hỗ trợ doanh nghiệp (theo vùng kinh tế, ngành kinh tế) áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đặc thù để nâng cao năng suất chất lượng, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính, tái chế, năng suất xanh, kinh tế tuần hoàn,…; tiếp tục nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14001; khuyến khích áp dụng các giải pháp tích hợp, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

-          Ưu tiên doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực ngành, địa phương; hình thành các mô hình điểm về năng suất chất lượng để thúc đẩy nhân rộng.

-          Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Đào tạo và chứng nhận chuyên gia năng suất cho các ngành, địa phương và doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế/khu vực. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho doanh nghiệp.

Đơn vị gửi phiếu đề xuất về Ban Quản lý tổng chậm nhất ngày 22/4/2024, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ./.

          Lê Thị Nga-Phòng ĐT&QLDN​

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

43

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 4/19/2024 4:08 PM by DONGNAI\bqlcnccnsh
Last modified at 6/17/2024 5:23 AM by System Account