Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Title

Triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Loại tin

Khoa học – Công nghệ

Loại tin:ID

86

Đoạn tin ngắn

Căn cứ văn bản số 935/SKHCN-TĐC ngày 17/4/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Nội dung

Căn cứ văn bản số 935/SKHCN-TĐC ngày 17/4/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Ngày 19/4/2024, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học đã ban hành văn bản số 141/BQLKCNCCNSH-ĐT&QLND triển khai Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp hoạt động tại Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học được biết và thực hiện theo đúng qui định.

            Thông tư này quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gồm quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa. Đối tượng áp dụng bao gồm Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, giải pháp liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa….

Nội dung thông tin chi tiết tại đây (đính kèm Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)./.TT 02 BKHCN.pdfTT 02 BKHCN.pdf

            Lê Thị Nga-Phòng ĐT&QLDN​

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

33

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

TT 02 BKHCN.pdf    
Created at 4/22/2024 11:07 AM by DONGNAI\bqlcnccnsh
Last modified at 6/5/2024 7:30 PM by System Account