Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Triển khai “Quy định về chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính”

​            Ngày 03/5/2024, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 27/2024/TT-BTC quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương.

Theo Thông tư 27/2024/TT-BTC, nguyên tắc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là các cơ quan theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị

Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải được thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong đơn vị.

Không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập công chức, viên chức;

Không thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Ngoài việc thực hiện nguyên tắc theo thông tư này, đối với viên chức còn phải căn cứ vào hợp đồng làm việc đã ký với đơn vị sự nghiệp.

Phương thức, danh mục, thời gian thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác như sau:

1. Hằng năm, cấp ủy và người đứng đầu cơ quan phải ban hành, công khai kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, trường hợp cụ thể phải chuyển đổi vị trí công tác, thời gian thực hiện chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực hiện.

2. Danh mục thuộc lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác gồm có:

- Phân bổ ngân sách;

- Kế toán, Kế toán trưởng;

- Mua sắm công;

- Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

- Thẩm định, định giá trong đấu giá.

5 vị trí chuyển đổi.jpg

(Hình Internet)

3. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc (không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức).

Năm 2024, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học đã xây dựng kế hoạch số 32/KH-BQLKCNCCNSH  ngày 02 tháng 4 năm 2024 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, theo đó trong năm 2024, Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học chưa có đối tượng đủ điều kiện để thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Ngoài ra, khi Thông tư 27/2024/TT-BTC có hiệu lực tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học cũng như Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học đơn vị sự nghiệp trực thuộc sẽ gặp khó khăn về nguồn nhân sự để thực hiện chuyển đổi vị trí công tác vì đơn vị chỉ có một người làm việc vị trí kế toán trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Thông tư 27/2024/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2024./.

Phí Hiền


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: