Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Sự lãnh đạo của đảng đối với nội dung, chủ trương của nhà nước về cải cách hành chính tại Ban Quản lý

​            Ngày 7/5/2024 tại buổi sinh hoạt Chi bộ, Chi bộ Ban Quản lý đã triển khai chuyên đề: Sự lãnh đạo của Đảng đối với nội dung, chủ trương của nhà nước về cải cách hành chính tại Ban Quản lý.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, nâng cao ý thức, cũng như trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong giai đoạn 2021 – 2030. Chuyên đề đã tập trung triển khai các nội dung chủ yếu như sau:

I. Nội dung của cải cách hành chính.

Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu chung của Chương trình nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021-2030.

  Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

            1. Về Cải cách thể chế

            Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện đại, thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển đất nước.

            2. Về Cải cách thủ tục hành chính

100% thủ tục hành chính, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%. Môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu.

3. Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định. Giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ theo hướng giảm hợp lý đầu môi các bộ, cơ quan ngang bộ và giảm tương ứng số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; giảm mạnh đầu mối các tổ chức trung gian. Tiếp tục giảm bình quân 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025…

            4. Về Cải cách chế độ công vụ

            Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý; đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: 50% - 60% số lãnh đạo, quản lý cấp phòng, vụ, cục, tổng cục và tương đương ở Trung ương, 25% - 35% số lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương, trên 30% số lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương, 80% số lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học và được chuẩn hoá về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.

            5. Về Cải cách tài chính công

            Hoàn thiện đầy đủ và đồng bộ hệ thống pháp luật để thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.

            6. Về Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số       

            100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. 100% Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương… Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật)… Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

II. Cải cách hành chính tại Ban Quản lý

A. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

1. Ban hành và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của UBND tỉnh, Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-BQLKCNCCNSH ngày 30/01/2024 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 08/KH-BQLKCNCCNSH ngày 30/01/2024 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Kế hoạch số 09/KH-BQLKCNCCNSH ngày 30/01/2024 Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Kế hoạch số 10/KH-BQLKCNCCNSH ngày 30/01/2024 về Thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính hành chính năm 2024; Kế hoạch số 18/KH-BQLKCNCCNSH ngày 28/02/2024 về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024; Kế hoạch số 28/KH-BQLKCNCCNSH ngày 13/3/2024 về Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; Kế hoạch số 31/KH-BQLKCNCCNSH ngày 29/3/2024 Về việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ năm 2024 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai; Luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2024; Kế hoạch số 36/KH-BQLKCNCCNSH ngày 16/4/2024 về Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024. Thông qua các kế hoạch trên đã làm cơ sở  để các phòng, Trung tâm trực thuộc Ban Quản lý triển khai thực hiện, trong đó đề ra 06 nhiệm vụ cụ thể, phân định rõ trách nhiệm chủ trì của từng phòng chuyên môn.

2. Công tác đảm bảo thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện cải cách hành chính; Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính; Những vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính; Những điển hình tiên tiến, những sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính. Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh và ban Quản lý; các nội dung liên quan đến công vụ, thủ tục hành chính, tài chính, chính phủ điện tử…

100% CC-VC thuộc Ban Quản lý đã tiến hành bổ sung và làm sạch dữ liệu về CBCCVC đúng theo tinh thần nội dung Văn bản số 4263/SNV-VP ngày 16/10/2023, đẩy mạnh việc kết nội chia sẻ dữ liệu điện tử (kho dữ liệu cá nhân) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến. Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Lãnh đạo Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm tích cực triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC; đảm bảo tính thống nhất cao đối với chính quyền, đoàn thể và CCVC về các chủ trương, nhiệm vụ của Kế hoạch đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Theo đó, kết hợp triển khai, thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 28/12/2022 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2024 theo đúng tiến độ, đồng thời phát động các nội dung trong kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Ban Quản lý.

Thường xuyên kịp thời cập nhật, rà soát, niêm yết công khai công khai, đầy đủ các TTHC đã được sủa đổi, bổ sung lên Trang TTĐT của Ban Quản lý, để người dân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin (khi có yêu cầu) về CCHC nói chung và TTHC nói riêng (Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương tỉnh Đồng Nai; Quyết định 2662/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của Về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính Ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai) được công khai 100% và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý: https://bhtpa.dongnai.gov.vn/Pages/home.aspx; được cấu hình, cập nhật các nội dung, quy trình TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử (Egov) của tỉnh; thực hiện việc cấu hình, tích hợp, kết nối dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo quy định.

B. Kết quả đạt được

1. Cải cách thể chế

Ban Quản lý đã thực hiện rà soát, đóng góp ý kiến, kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cử công chức phụ trách lĩnh vực pháp chế tham gia các hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL do Sở Tư pháp tổ chức.

Xây dựng Tờ trình số 08/TTr-BQLKHCCCNSH và Tờ trình số 09/TTr-BQLKHCCCNSH đề xuất xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý, Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Phối hợp các sở, ban, ngành chuyên môn thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý như sau:

Lĩnh vực đầu tư: Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày ngày 02/4/2024 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ: Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai

Đối với lĩnh vực thương mại quốc tế (đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 04/8/2023).

Đối với lĩnh vực Quy hoạch – Xây dựng: gồm 09 TTHC được ban hành tại Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh về Quyết định phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính Ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Ngày 10/01/2024 BQLKCNCCNSH trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai và Tờ trình số Tờ trình số 04/TTr-BQLKCNCCNSH ngày 20/3/2024 về việc xem xét phê duyệt Đề án vị trí việc làm Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai. Được phê duyệt tại Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 29/3/3024 và Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 29/3/2024.

4. Cải cách chế độ công vụ

Việc thực hiện tuyển dụng CCVC; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ quản lý được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vềtuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong hành chính đối với cơ quan, đơn vị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ CCVC tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm tại Ban Quản lý. Ban Quản lý đa xây dựng Kế hoạch số 11/KH-BQLKCNCCNSH ngày 30/01/2024 về đào tạo bồi dưỡng của Ban Quản lý.

Thường xuyên được cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng về kỹ năng thực thi đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử của CCVC-NLĐ trong cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công sở, nâng cao kỹ năng giao tiếp và thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

5. Cải cách tài chính công

Thực hiện cơ cấu tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 117/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ban Quản lý và Trung tâm đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị, thực hiện công khai dự toán Quý I năm 2023 (Đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BQLKCNCCNSH ngày 28/4/2023 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học; Quyết định số 03/QĐ-BQLKCNCCNSH ngày 12/01/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô công; Quyết định số 28/QĐ-BQLKCNCCNSH về công khai dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2024). Qua đó, góp phần nâng cao năng lực quản lý, ý thức, trách nhiệm cỉa toàn thể CCVC-NLĐ trong việc sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài sản và ngân sách của nhà nước nhằm tiết kiệm kinh phí, tăng thêm thu nhập cho CCVC-NLĐ trên cơ sở bảo đảm về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đúng quy định hiện hành.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

100% công chức, viên chức được trang bị máy tính, thiết bị văn phòng, đường truyền internet; công chức, viên chức đều được cấp tài khoản phần mềm Quản lý văn bản (AI Office) để phục vụ cho công việc.

Việc quản lý văn bản đi – văn bản đến tại Ban Quản lý được xử lý trên môi trường mạng thông qua phần mềm AI Office trên trục liên thông của tỉnh (trừ văn bản mật, văn bản có tính chất đặc thù) để trao đổi trong nội bộ Ban Quản lý và Trung tâm; giữa các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh; đã triển khai sử dụng chữ ký số cho Lãnh đạo ban, người đứng đầu các các phòng; Nâng cấp và bảo trì trang thiết bị, máy tính, đường truyền mạng thường xuyên, kịp thời, đồng bộ nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.

III. Đánh giá chung

1. Mặt tích cực

Công tác tuyên truyền CCHC và PBGDPL được quan tâm triển khai thực hiện tốt; công tác kiểm tra CCHC và công vụ được thực hiện tốt; công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện đúng quy trình và quy định pháp luật hiện hành góp phần nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được triển khai hiệu quả; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Tiếp tục thực hiện trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công các cuộc họp không giấy tờ, các cuộc họp từ xa góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí; giảm các văn bản, giấy tờ không cần thiết.

Thực hiện CCHC đã giúp công chức các phòng chuyên môn có thời gian nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về nghiệp vụ chuyên môn, từng bước nâng cao trình độ năng lực công tác.

Lãnh đạo Ban Quản lý thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác CCHC; phổ biến, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nội dung văn bản pháp luật về công tác CCHC đến từng CCVC trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

2. Những tồn tại, hạn chế

Các VBQPPL của Chính phủ, của các Bộ, ngành có liên quan thường xuyên thay đổi nên việc cập nhật, điều chỉnh để phù hợp với thực tế có dôi lúc còn gặp khó khăn.

Tổ chức bộ máy thường xuyên có sự thay đổi nên chưa có sự ổn định trong quá trình tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong tiết kiệm chi, nhưng hầu như ít còn khoản kinh phí dôi ra để tăng thu nhập hoặc có tăng nhưng số tăng thêm không đáng kể.

Hiện tại, Ban Quản lý đang thiếu biên chế công chức phụ trách lĩnh vực CNTT nên trong quá trình triển khai các phần mềm điện tử phục vụ công tác CCHC có đôi lúc còn khó khăn, lúng túng. Công chức phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về CCHC đang giữ vai trò kiêm nhiệm nên phải kiêm nhiều vị trí công việc nên có đôi lúc việc nắm bắt các nội dung, thông tin về CCHC còn chưa kịp thời. 

 

Phí Hiền


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: