Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Kế hoạch triển khai chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”

​            Chuyên đề năm 2024 tập trung vào những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người gắn với thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học đã xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện". Kế hoạch gồm những nội dung như sau:

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, các nội dung cơ bản, chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của Ban Quản lý.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tích cực đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp. Tiếp tục triển khai quán triệt sâu rộng kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Kết luận số 76- KL/TW, ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 92/KH- UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 12 -NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển toàn diện và bền vững…

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2023

Lãnh đạo Ban Quản lý cần thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và giải quyết triệt để những phản ánh của CBCCVC-NLĐ làm việc tại Ban Quản lý. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết kịp thời các vướng mắc của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong Khu CNC CNSH, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý.

Gắn việc tổ chức thực hiện chuyên đề với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, bệnh thành tích, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm; huy động sự việc vào cuộc của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò giám sát của đông đảo quần chúng nhân dân.

Đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện” vào trong sinh hoạt định kỳ thường xuyên của chi bộ, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý. Tập trung thảo luận đề ra các giải pháp hiệu quả để xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở Ban Quản lý, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện” vào kỳ sinh hoạt chuyên đề, tập trung vào quý II năm 2024. Lồng ghép nội dung thực hiện chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12 tháng 12 năm 2023, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và các chương trình, kế hoạch về xây dựng và phát triển văn hóa, con người của cơ quan.

Phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Học tập, lao động, sáng tạo”, xây dựng “Gương người tốt việc tốt” và các điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước được triển khai trên địa bàn tỉnh.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về xây dựng và phát triển văn hóa, con người

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan để chuyên đề 2024 được lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Chú trọng tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về các quan điểm, mục tiêu về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; vị trí vai trò quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, về mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa; phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, với gia đình, cộng đồng, xã hội, đất nước và quê hương Đồng Nai.

Nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật; phát huy thành tựu khoa học, công nghệ gắn với chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng. Chú trọng công tác quản lý thông tin trên không gian mạng, mạng xã hội. Xây dựng hệ thống giải pháp ngăn ngừa tác động tiêu cực của truyền thông đại chúng và truyền thông mới đến người dân. Đầu tư, khai thác, phát huy các nguồn lực phát triển văn hóa đọc, góp phần khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; khẳng định, tôn vinh giá trị của sách trong đời sống tinh thần của Nhân dân.

Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lồng ghép với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh. Huy động sức mạnh tổng hợp, tính năng động sáng tạo của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người; nhất là phát huy vai trò của các trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nghe, nhìn để phục vụ công tác tuyên truyền và nâng cao tỷ lệ tiếp cận, hưởng thụ thông tin của người dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống cho người dân, nhất là thế hệ trẻ.

4. Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ; báo cáo kết quả năm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc với người dân, doanh nghiệp trong Khu CNC CNSH, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh giá tình hình triển khai, những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                                                                 Nguyễn Ánh Tuyết


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: