Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực quản lý cán bộ công chức viên chức

Áp dụng mô hình chuyển đổi số vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là tất yếu khách quan và xu thế không thể đảo ngược để đáp ứng yêu cầu chuyển số quốc gia, của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; góp phần thiết thực xây dựng bộ máy hành chính nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong 04 tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành các văn bản, chính sách để hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số.

Ngày 24/4/2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 1245/STTTT-CĐS về việc Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số gửi đến các đơn vị, địa phương, rà soát, bổ sung điều chỉnh các hoạt động, nhiệm vụ.

chuyển đổi số.jpg


     Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; với tinh thần "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tinh thần "3 tăng cường" gồm: (i) Tăng cường nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chuyển đổi số tới từng người dân, doanh nghiệp và nhất là người đứng đầu; (ii) Tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí nguồn lực; (iii) Tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt và huy động mọi nguồn lực xã hội.

Tinh thần "5 đẩy mạnh" gồm: (i) Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; (ii) Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; (iii) Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lập nghiệp trong chuyển đổi số; (iv) Đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; (v) Đẩy mạnh an toàn thông tin mạng, an ninh mạng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

     Những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để thúc đẩy chuyển đổi số

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn và năng lực trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế hiện nay, cần đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

Thứ nhất, về năng lực, trình độ chuyên môn, đội ngũ CBCCVC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn một cách hiệu quả. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng là phải xây dựng được đội ngũ CBCCVC vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, vừa thông thạo kỹ năng hành chính, hiểu biết pháp luật, có năng lực làm việc và ứng xử phù hợp, đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, có tác phong chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân và xã hội.

Thứ hai, đội ngũ CBCCVC phải có tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị tốt, có trách nhiệm trong thi hành công vụ. Đây là vấn đề cốt lõi, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ CBCCVC có năng lực thực thi công vụ, tính chuyên nghiệp, đạo đức, liêm chính, chí công, minh bạch, trách nhiệm và bảo đảm chất lượng dịch vụ công cung ứng cho người dân, phải có ý thức trách nhiệm và thái độ, hành vi chuẩn mực trong thực thi nhiệm vụ.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức cần có tư duy sáng tạo, đổi mới nhằm thích ứng với sự thay đổi, có khả năng nắm bắt, tiếp thu các kiến thức, kỹ năng mới trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ.

Thứ tư, đội ngũ CBCCVC cần tuân thủ các chuẩn mực trong giao tiếp công vụ, văn hóa công sở, tích cực xây dựng văn hóa thực thi công vụ theo hướng phục vụ công. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC cần hướng đến việc thực thi đầy đủ các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, đạo đức công vụ.

    Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về chuyển đổi số tại Ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

Ngày 02/5/2024, Bộ Nội vụ có Văn bản số 2358/BNV-VP về việc tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-BQLKCNCCNSH ngày 11/3/2024 trong thời gian tới  Ban Quản lý  tập trung triển khai các nội dung như sau:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo, tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn về xây dựng và triển khai Chính quyền số; công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực chuyển đổi số; tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, dự án chuyển đổi số.

 - Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác chuyển đổi số, các kiến thức chuyên sâu về quản trị mạng, quản trị hệ thống, công tác đảm bảo an toàn thông tin.

- Cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số trong giao tiếp với các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về lợi ích, hiệu quả đem lại của Chính quyền số.

Tóm lại, chuyển đổi số năm 2024 phải đẩy mạnh chuyển đổi để có những bước phát triển và định hình lại cách thức vận hành và tương tác với các bên liên quan. Từ việc tích hợp các công nghệ tiên tiến như AI và 5G đến việc tập trung mới vào an ninh mạng và tính bền vững, các tổ chức phải đón nhận những xu hướng mới để duy trì sự linh hoạt và phát triển trong môi trường công nghệ hóa toàn cầu.

Chìa khóa thành công nằm ở cách tiếp cận chiến lược và toàn diện đối với chuyển đổi số, nơi mà đổi mới, khả năng thích ứng và tư duy lấy con người làm trung tâm đóng vai trò cốt yếu. Trên hành trình chuyển đổi sang tương lai kỹ thuật số, việc cập nhật thông tin và chủ động sẽ đóng vai trò then chốt cho tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực.

Hồ Ngọc Kim Nguyên


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: