Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Ban hành Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT về các mẫu hồ sơ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác đấu thầu

​            Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2024.

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT gồm 7 Điều và 17 Mẫu hồ sơ, 8 Phụ lục kèm theo. Thông tư có các mẫu hồ sơ gồm: Mẫu số 1A sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu xây lắp; Mẫu số 1B sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa; Mẫu số 1C sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn; Mẫu số 1D sử dụng để lập hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn.

Ban hành kèm Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT còn có Mẫu số 2A sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; Mẫu số 2B sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; Mẫu số 2C sử dụng để lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế không qua mạng.

Đồng thời, Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT còn có Mẫu số 3A sử dụng để lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu; Mẫu số 3B sử dụng để lập báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật cho gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường; Mẫu số 3C sử dụng để lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu…

Bộ KH&ĐT cho biết, việc ban hành Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT là nhằm chuẩn hóa, thống nhất về biểu mẫu cho các công việc quan trọng, thường xuyên diễn ra trong hoạt động đấu thầu sau khi Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/01/2024) và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có hiệu lực từ ngày 27/2/2024). Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT cập nhật, bổ sung các quy định mới về nội dung của hồ sơ yêu cầu cho các gói thầu (xây lắp, tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa), báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu; kiểm tra hoạt động đấu thầu; báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT cũng hợp nhất các thông tư trước đây quy định về các mẫu hồ sơ đấu thầu nêu trên giúp các chủ thể (như người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia, tổ thẩm định; cơ quan thanh tra, kiểm tra; cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu...) có cơ sở chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đấu thầu đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, đúng vai trò, trách nhiệm và tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục và quy định pháp luật về đấu thầu.

Điều 5 của Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT quy định chuyển tiếp đối với gói thầu có hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp đã phát hành hồ sơ yêu cầu trước ngày 15/6/2024 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ yêu cầu đã phát hành và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng. Trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ yêu cầu hoặc đã lập, phê duyệt hồ sơ yêu cầu trước ngày 15/6/2024 nhưng chưa phát hành hồ sơ yêu cầu thì phải sửa đổi, phê duyệt lại hồ sơ yêu cầu theo quy định của Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT.

Kể từ ngày Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, các Thông tư sau chấm dứt hiệu lực gồm: Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu; Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT cũng bãi bỏ quy định tại Điều 10 Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ KH&ĐT.

Theo đó, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học căn cứ nội dung Thông tư nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đã triển khai đến các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời áp dụng để thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ đươc giao theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ Huy Hoàng


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: