Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Hội nghị tổ chức học tập và triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện

Ngày 03/6/2024, Hội nghị tổ chức học tập và triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn điện” được tổ chức tại Ban Quản lý với sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Chuyên đề năm 2024 gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí minh về văn hóa, con người.

Phần thứ hai: Quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay.

Phần thứ ba: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện.

Qua việc tổ chức học tập và triển khai chuyên đề đã cung cấp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động những nội dung cơ bản về quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới, về con người và yêu cầu xây dựng con người, sự cần thiết đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay ngày càng thực chất, hiệu quả, tích cực, có sức tan tỏa rộng rãi, trong thời gian tới cần thực hiện các giải pháp sau đây:

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người trong đổi mới và phát triển bền vững. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, xử lý các hoạt động lãnh đạo, quản lý văn hóa, nhất là việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triền văn hóa, xây dựng cong người.

Đẩy mạng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của người dân.

Phát huy thành tựu khoa học, công nghệ gắn với chuyển đội số trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nghe, nhìn để phục vụ công tác tuyên truyền và nâng cao tỷ lệ tiếp cận hưởng thụ thông tin của người dân.

 chuyên đề 0506.jpg 

Hình: Hội nghị tổ chức học tập và triển khai chuyên đề năm 2024.

2. Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị

Xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị phải được thực hiện trước hết trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà nước để tạo động lực, niềm tin và lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.

3. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Trọng tâm xây dựng và phát triển văn hóa là xây dựng con người có nhân cách văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chú trọng mối quan hệ giữa văn hóa và chính trị, văn hóa và kinh tế; xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng văn hóa công chức, văn hóa công vụ, đặc biệt là đạo đức công vụ, chú trọng sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

4. Xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện

Xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện với các phẩm chất: Nhân cách, đạo đức, trí tuệ, khát vọng, năng động, văn minh, thân thiện, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao trách nhiệm; trong 05 mối quan hệ: Với bản thân, với gia đính, với cộng đồng - xã hội, với đất nước, với truyền thống và bản sắc Đồng Nai.

Phát động trong trào thi đua xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn hoá, nghệ thuật.

Nghiên cứu, rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản về cơ chế chính sách của tỉnh để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đồng Nai. Xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích, thu hút tài năng văn hóa nghệ thuật, chăm sóc, đãi ngộ với nghệ nhân, văn nghệ sĩ và cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa.

6. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai.

Tăng cường đầu tư và ưu tiên huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao mang tầm cỡ quốc gia; tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Trung tâm văn hóa, thể thao – học tập cộng đồng cấp xã và Nhà văn hóa ấp; hỗ trợ kinh phí hoạt động dành cho các Nhà văn hóa khu phố trên địa bàn tỉnh.

7. Xây dựngvà bồi dưỡng những điển hình tiêu biểu về văn hóa

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phải thường xuyên vận động, xây dựng, biểu dương, cổ vũ những tấm gương tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, nhất là văn hóa lãnh đạo, quản lý, ứng xử, giao tiếp và cuộc sống. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá các phong trào thi đua, rút kinh nghiệm để từng bước lan tỏa rộng rãi các tấm gương điển hình tiêu biểu về văn hóa.

Hội nghị đã quán triệt sâu sắc, toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam là giải pháp quan trọng để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, với nhận thức đúng đắn về vai trò và sứ mệnh đặc biệt quan trọng của xây dựng văn hóa, con người đối với sự nghiệp cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đồng Nai quyết tâm xây dựng văn hóa và con người theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần làm cho văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu và động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Với quyết tâm vào sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy ý chí tự lực tự cường, năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm xây dựng quy hương Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

 ​Phí Thị Thu Hiền

 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: