Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Kết quả thực hiện Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học

​          I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Ban hành và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính

            Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-BQLKCNCCNSH ngày 30/01/2024 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 08/KH-BQLKCNCCNSH ngày 30/01/2024 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Kế hoạch số 09/KH-BQLKCNCCNSH ngày 30/01/2024 Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Kế hoạch số 10/KH-BQLKCNCCNSH ngày 30/01/2024 về Thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính hành chính năm 2024; Kế hoạch số 18/KH-BQLKCNCCNSH ngày 28/02/2024 về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024; Kế hoạch số 28/KH-BQLKCNCCNSH ngày 13/3/2024 về Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính;

            2. Công tác đảm bảo thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

            Nội dung tuyên truyền bao gồm: Mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện cải cách hành chính; Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính; Những vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính; Những điển hình tiên tiến, những sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính. Kế hoạch CCHC của UBND tỉnh và ban Quản lý; các nội dung liên quan đến công vụ, thủ tục hành chính, tài chính, chính phủ điện tử…Qua đó, phát huy tính chủ động phối hợp với các phòng, Trung tâm tuyên truyền, phổ biến các nội dung, Kế hoạch CCHC năm 2024 của Ban Quản lý nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của CCVC trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin và công tác CCHC.

Thời gian vừa qua, 100% CC-VC thuộc Ban Quản lý đã tiến hành bổ sung và làm sạch dữ liệu về CBCCVC đúng theo tinh thần nội dung Văn bản số 4263/SNV-VP ngày 16/10/2023, đẩy mạnh việc kết nội chia sẻ dữ liệu điện tử (kho dữ liệu cá nhân) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến.

Trong kỳ báo cáo, Ban Quản lý đã kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC đúng thời gian quy định, nội dung yêu cầu, đề ra phương hướng khắc phục những tồn tại trong năm 2023 và phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu cho tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học.

Về hiệu quả: Công tác tuyên truyền cải cách hành chính đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, trong thực thi công vụ. Đồng thời giúp các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp biết và thực hiện những nội dung về cải cách hành chính; các nội dung CCHC được tiến hành đồng bộ, thống nhất có trọng tâm và phù hợp với điều kiện thực tiễn; gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo, đổi mới lề lối làm việc tại Ban Quản lý.

3. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

            Trong kỳ báo cáo, lãnh đạo Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm tích cực triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC; đảm bảo tính thống nhất cao đối với chính quyền, đoàn thể và CCVC về các chủ trương, nhiệm vụ của Kế hoạch đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Theo đó, kết hợp triển khai, thực hiện Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 28/12/2023 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2024 theo đúng tiến độ, đồng thời phát động các nội dung trong kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Ban Quản lý.

Thường xuyên kịp thời cập nhật, rà soát, niêm yết công khai công khai, đầy đủ các TTHC đã được sủa đổi, bổ sung lên Trang TTĐT của Ban Quản lý, để người dân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin (khi có yêu cầu) về CCHC nói chung và TTHC nói riêng ; các TTHC được công khai 100% và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý: https://bhtpa.dongnai.gov.vn/Pages/home.aspx; được cấu hình, cập nhật các nội dung, quy trình TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử (Egov) của tỉnh; thực hiện việc cấu hình, tích hợp, kết nối dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo quy định. Cung cấp địa chỉ, đầu số đường dây nóng: 0251.509.666 để tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp.

II. KẾT QUẢ CÁC LĨNH VỰC

1. Cải cách thể chế

            Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý; gắn với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn triển khai các chính sách, quy định của pháp luật về hoạt động công nghệ cao trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý; đồng thời kịp thời tiếp nhận, giải đáp kịp thời các vướng mắc pháp luật của doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học.

            1.1. Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

   Ban Quản lý đã xây dựng đầy đủ các kế hoạch để triển khai thực hiện gồm Kế hoạch số 12/KH-BQLKCNCCNSH ngày 05/02/2024 về thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 05/KH-BQLKCNCCNSH ngày 22/01/2024 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, góp ý, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống VBQPPL liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách của Ban Quản lý như: công nghệ cao, quản lý đầu tư, khoa học, công nghệ, đất đai, xây dựng, đấu thầu…; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả việc thực thi, tiếp cận thông tin pháp luật tại Ban Quản lý.

            1.2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

            Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 08/01/2024 về thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024. Ban Quản lý đã ban hành Công văn 09/BQLKCNCCNSH-VP ngày 10/01/2024 về việc rà soát danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực; Công văn 85/BQLKCNCCNSH-VP ngày 15/3/2024 về việc rà soát TTHC thực hiện theo thẩm quyền, báo cáo danh mục hồ sơ phải số hóa theo Quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định.

Ban Quản lý đã cử công chức phụ trách lĩnh vực pháp chế tham gia các hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL do Sở Tư pháp tổ chức. Qua đó, đã củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng các văn bản pháp luật, kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa VBQPPL, bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến, thống nhất các văn bản của HĐND, UBND đến cho lãnh đạo, CCVC phụ trách công tác pháp chế.

            1.3. Công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác theo dõi thi hành pháp luật. Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-BQLKCNCCNSH ngày 20/02/2024 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 18/KH-BQLKCNCCNSH ngày 28/02/2024 Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024.

            Bố trí công chức phụ trách pháp chế tại Ban Quản lý để thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng. Chú trọng việc cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật; tiếp tục thông tin đến các đối tượng có liên quan về các VBQPPL thuộc ngành, lĩnh vực công nghệ cao.

1.4. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật         

   Công tác tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện thông qua các hình thức đa dạng, hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế, coi trọng việc thực hành vận dụng. Nhằm mục đích tăng cường và phát huy vai trò của chính quyền trong PBGDPL, gắn kết chặt chẽ giữa trách nhiệm công vụ, nghề nghiệp, nghĩa vụ học tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ CCVC-NLĐ thông qua hoạt động thực thi công vụ, thi hành pháp luật kết hợp PBGDPL cho Nhân dân; gắn với việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm học tập, tìm hiểu pháp luật với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, phẩm chất công dân, nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong nội bộ Ban Quản lý và Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học thông qua các văn bản pháp luật; phổ biến các quy định của pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý; các cuộc họp giao ban, hội nghị, sơ kết, tổng kết, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên đề…

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Về công bố, công khai thủ tục hành chính

Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, công bố kịp thời theo thời hạn các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý; chuẩn hóa quy trình các bước thực hiện cụ thể (lưu đồ) để cấu hình lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-BQLKCNCCNSH ngày 30/01/2024 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024.

            Tính đến thời điểm báo cáo, Ban Quản lý có 36 TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Ban Quản lý, cụ thể như sau:

   - 05 TTHC thuộc lĩnh vực Công thương tại Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công thương tỉnh Đồng Nai;

- 09 TTHC thuộc lĩnh vực Xây dựng tại Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính Ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai;

- 01 TTHC thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ tại Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 về công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai

- 21 TTHC thuộc lĩnh vực Đầu tư tại Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 về công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai.

Qua đó, 100% TTHC mới được công khai và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý: https://bhtpa.dongnai.gov.vn/Pages/home.aspxđược cấu hình, cập nhật các nội dung, quy trình TTHC trên phần mềm Một cửa điện tử (Egov) của tỉnh; thực hiện việc cấu hình, tích hợp, kết nối dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo quy định.

            2.2. Về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

   Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 11/01/2024 về Kế Hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2024, Ban Quản lý đã Kế hoạch số 28/KH-BQLKCNCCNSH ngày 13/3/2024 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thực hiện tập trung rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg; thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết; đơn giản hóa, loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm thông tin phải khai báo; Ban Quản lý dự kiến tham mưu phương án đơn giản hóa tối thiểu 10% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban Quản lý.

   2.3. Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

            Trên cơ sở các Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 31/3/2023; Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 31/7/2023; Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 23/8/2023; Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố; công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Đồng Nai,

Qua rà soát, các Quyết định công bố thủ TTHC nội bộ trong tỉnh Đồng Nai không quy định TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý nên Ban Quản lý không thực hiện phương án đơn giản hóa đối với các nội dung liên quan đến TTHC nội bộ.

            2.4. Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

   Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định CCVC có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.

            - Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo:

            + Ban Quản lý chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào về các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý:

            + Số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: không có

            + Số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: không có

            - Tình hình, kết quả xử lý:

            + Số phản ánh, kiến nghị đã chuyển xử lý: không có.

            + Số phản ánh, kiến nghị đã có kết quả xử lý: không có

            2.5. Về theo dõi, đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

            Bố trí công chức thuộc các phòng chuyên môn hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ TTHC khi có yêu cầu.

            Trong kỳ báo cáo, Ban Quản lý không tiếp nhận hồ sơ TTHC từ tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên, lãnh đạo Ban Quản lý luôn xác định cải cách TTHC là một trong những khâu đột phá thúc đẩy quá trình CCHC; tiến hành việc rà soát và đơn giản hóa TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại Ban Quản lý. Qua đó, góp phần cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh.

   3. Cải cách tổ chức bộ máy

3.1. Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế; đào tạo bồi dưỡng; phân cấp quản lý

3.1. Việc rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí cho công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 06/01/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Ban Quản lý đã xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý và Đề án vị trí việc làm Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai tại  Quyết định số 820/QĐ-UBND và Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 29/3/2024.

3.2. Công tác biên chế

Về bộ máy chính quyền, gồm có: Lãnh đạo Ban Quản lý, 03 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng Ban; Phòng Đầu tư và Quản lý doanh nghiệp; Phòng Quy hoạch xây dựng và 01 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai).

            Theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, số người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh năm 2024. Qua đó, Ban Quản lý được giao 20 biên chế và Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học là 18 biên chế. Tính tới thời điểm báo cáo, Ban Quản lý có 14/20 biên chế công chức; Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học là 13/18 biên chế viên chức, đạt tỷ lệ 72,22% và 06 lao động hợp đồng theo Nghị định 161/NĐ-CP của Chính phủ.

*Tình hình triển khai các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh về tổ chức bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy, trong năm 2024 Ban Quản lý đã thực hiện tinh giản 01 biên chế công chức và dự kiến tinh giản 01 biên chế trong 6 tháng cuối năm 2024, hoàn thành việc tinh giản biên chế giai đoạn 2020 – 2026 là 04 biên chế sớm hơn 1 năm so với yêu cầu.

* Tình hình quản lý biên chế và công tác đào tạo, bồi dưỡng

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC theo Kế hoạch số 11/KH-BQLKCNCCNSH ngày 30/01/2024 về Kế hoạch số Đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cán bộ, công chức, viên chức năm 2024

* Về việc chuyển đổi vị trí công tác   

Thực hiện Văn bản số 8883/UBND-KGVX ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuyển đổi vị trí công tác tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, Lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức rà soát và xây dựng Kế hoạch 32/KH-BLQKCNCCNSH ngày 02/4/2024 việc chuyển đổi vị trí công tác theo Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ đối với CCVC tại cơ quan. Qua rà soát, hiện nay CCVC tại Ban Quản lý chưa đủ thời gian luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác.

* Về phân cấp quản lý

Việc phân cấp quản lý của Ban Quản lý được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai; Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Quản lý, lãnh đạo Ban Quản lý luôn chú trọng thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các thanh viên thuộc các phòng chuyên môn, Trung tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý.

Ban Quản lý đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-BQLKCNCCNSH ngày 24/8/2021 phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý. Qua công tác rà soát, kiểm tra định kỳ đối với nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước tại Ban Quản lý đã phân cấp, chưa phát hiện sai phạm của các phòng chuyên môn, Trung tâm.

* Về công tác tuyển dụng

Trong kỳ báo cáo Ban Quản lý thực hiện tiếp nhận và giao nhiệm vụ cho 02 công chức trúng tuyển trong kỳ thi công chức năm 2023 của UBND tỉnh và công nhận kết quả trúng tuyển của 02 viên chức thuộc phòng QLHC&CSHT (Quyết định số 40/QĐ-BQLKCNCCNSH ngày 10/5/2024 về công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2024 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai)

3.2. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý

Tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, có hiệu quả như: ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, định mức phân bổ và sử dụng văn phòng phẩm, Quy chế đi công tác và thanh toán tiền công tác phí…

4. Cải cách chế độ công vụ

4.1. Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức, xây dựng và thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm tại Ban Quản lý và Trung tâm ứng dụng Công nghệ sinh học (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc)

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 06/01/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng Đế án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch của các cơ quan, đơn vị. Ban Quản lý đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc xây dựng và hoàn thanh Đề án vị trí việc làm tại Ban Quản lý, đảm bảo đúng kế hoạch và nội dung theo hướng dẫn của Bộ Nội và Sở Nội vụ.

4.2. Thực hiện việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

Ban Quản lý đã tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái; thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm công giữ chức vụ quản lý cấp phòng theo đúng phân cấp của UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong kỳ báo cáo, Ban Quản lý đã ra quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm Trưởng phòng QHXD từ Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác tại Ban Quản lý và dự kiến thực hiện quy trình tiếp nhận và bổ nhiệm đối với 01 đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm.

Nhìn chung, công tác cán bộ và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Qua đó, sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Ban Quản lý.

4.3. Về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

            Tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong hành chính đối với cơ quan, đơn vị. Qua đó, thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nêu gương, quán triệt đến toàn thể CCVC-NLĐ chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoàn thành nhiệm vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Ban Quản lý, người đứng đầu các phòng chuyên môn, Trung tâm trong việc nêu gương, quán triệt đến toàn thể CCVC-NLĐ chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giác làm việc; cấm uống rượu, bia trước, trong, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với CCVC-NLĐ chưa chấp hành nghiêm giờ giác, tác phong thi hành công vụ.

Xây dựng và ban hành Quyết định số 03/QĐ-BQLKCNCCNSH ngày 15/01/2024 về việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý và Quyết định số 04/QĐ-BQLKCNCCNSH ngày 15/01/2024  ban hành Quy chế đánh giá công vụ đối với các phòng, Trung tâm thuộc Ban Quản lý; Xây dựng  Quyết định số 24/QĐ-BQLKCNCCNSH  về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2024 của Ban Quản lý và thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch đã xây dựng

            Công tác khen thưởng và các chế độ chính sách khác đối với CCVC được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi và chế độ kịp thời đến từng đối tượng (Quyết định số 16/QĐ-BQLKCNCCNSH ngày 13/3/2024 về ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ)

            Về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức: Ban Quản lý  không có công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hoặc vi phạm kỷ luật, kỷ cương công vụ và vi phạm các quy định của pháp luật.

            4.4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

            Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC luôn được Ban Quản lý quan tâm. Lãnh đạo Ban Quản lý đã chỉ đạo Văn phòng Ban Quản lý thường xuyên, rà soát, tổng hợp và ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC về chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước. Do đó, đội ngũ CCVC cơ bản vững vàng về chính trị, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.         

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ CCVC tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm tại Ban Quản lý. Trong kỳ báo cáo, Ban Quản lý cử 04 công chức tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2024 (Công văn số 78/BQLKCNCCNSH-VP ngày 13/3/2024; Quyết định số 41/QĐ-BQLKCNCCNSH ngày 15/5/2024) và 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đảng…nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý.

Thường xuyên được cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng về kỹ năng thực thi đạo đức công vụ và quy tắc ứng xử của CCVC-NLĐ trong cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công sở, nâng cao kỹ năng giao tiếp và thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

4.5. Công tác chính sách

Thực hiện Đảm bảo đóng đủ, kịp thời BHXH - BHYT cho CCVC-NLĐ, giải quyết đầy đủ các chế độ ốm đau, thăm hỏi… cho các đối tượng tại Ban Quản lý.

5. Cải cách tài chính công

Thực hiện cơ cấu tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 117/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ về sửa đổi sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các nghị định và thông tư quy định mức tiêu dùng, hao mòn tài sản công thông qua Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công.

Thực hiện công khai tài chính theo Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/21016 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đến từng phòng chuyên môn, Trung tâm; nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 9777/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Qua đó, Ban Quản lý đã chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học triển khai thực hiện hiện Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học giai đoạn 2023 – 2025.

            Ban Quản lý và Trung tâm đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị, thực hiện công khai dự toán Quý I năm 2023 (Đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BQLKCNCCNSH ngày 28/4/2023 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học; Quyết định số 03/QĐ-BQLKCNCCNSH ngày 12/01/2022 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô công; Quyết định số 22/QĐ-CĐCS ngày 15/8/2023 về ban hành Quy chế quản lý, chi tiêu tài chính của Công đoàn cơ sở Ban Quản lý; Quyết định số 28/QĐ-BQLKCNCCNSH về công khai dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2024.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

100% công chức, viên chức được trang bị máy tính, thiết bị văn phòng, đường truyền internet; công chức, viên chức đều được cấp tài khoản phần mềm Quản lý văn bản (AI Office) để phục vụ cho công việc.

Việc quản lý văn bản đi – văn bản đến tại Ban Quản lý được xử lý trên môi trường mạng thông qua phần mềm AI Office trên trục liên thông của tỉnh (trừ văn bản mật, văn bản có tính chất đặc thù) để trao đổi trong nội bộ Ban Quản lý và Trung tâm; giữa các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh; đã triển khai sử dụng chữ ký số cho Lãnh đạo ban, người đứng đầu các các phòng; Nâng cấp và bảo trì trang thiết bị, máy tính, đường truyền mạng thường xuyên, kịp thời, đồng bộ nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.

Khai thác cơ sở dữ liệu về CCVC đã được Văn phòng Ban Quản lý thực hiện đúng yêu cầu thông qua phần mềm quản lý do Sở Nội vụ cung cấp; cập nhật kịp thời các thông tin trong quản lý ngành, lĩnh vực nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất dữ liệu (Phần mềm quản lý CBCCVC-VNPT (https://dongnai.vnerp.vn/; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê ngành Nội vụ (https://thongke.moha.gov.vn; phần mềm báo cáo số liệu định kỳ của UBND tỉnh: https://baocao.dongnai.gov.vn/; báo cáo đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh Đồng Nai DTI: https://dti.iloka.vn/); toàn thể CCCVC tại Ban Quản lý tích cực tham gia 10 khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2024 do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tại Công văn số 1438/STTTT-CĐS ngày 13/5/2024 về thông báo đăng ký tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số trong năm 2024.

Chỉ đạo Văn phòng Ban Quản lý hướng dẫn về an toàn, an ninh mạng do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai và tổ chức thực hiện, đôn đốc các phòng, Trung tâm thực hiện theo các nội dung hướng dẫn được triển khai (đã phối hợp cùng với Sở Thông tin và Truyền thông  thực hiện cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc và chia sẻ dữ liệu mã độc tại Ban Quản lý theo đúng quy định và yêu cầu).

* Phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp

               Hiện đang triển khai đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học về chuyển đổi số. Trong thời gian tới, từng bước áp dụng, mong muốn đạt được mục tiêu chuyển đổi số trong các doanh nghiệp.

            * Phổ cập hóa đơn điện tử

               Ban Quản lý đã tiến hành giao dịch trực tuyến với kho bạc, thuế, các công ty; sử dụng 100% hóa đơn điện tử, sử dụng chữ ký số… do các doanh nghiệp triển khai như VNPT, Viettel…

            * Thúc đẩy triển khai thanh toán số, không dùng tiền mặt

            Thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt trong các hoạt động của cơ quan. Thực hiện giao dịch trực tuyến áp dụng chữ ký số để thanh toán, chuyển khoản.

            Việc sử dụng các ứng dụng thanh toán trực tuyến: Zalo pay, VNPay, ứng dụng của ngân hàng và nhiều ứng dụng khác…đã mang lại nhiều tiện ích và được người dân ngày càng quan tâm sử dụng, góp phần vào sự phát phát triển kinh tế số.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác tuyên truyền CCHC và PBGDPL được quan tâm triển khai thực hiện tốt; công tác kiểm tra CCHC và công vụ được thực hiện tốt; công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện đúng quy trình và quy định pháp luật hiện hành góp phần nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được triển khai hiệu quả; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Tiếp tục thực hiện trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công các cuộc họp không giấy tờ, các cuộc họp từ xa góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí; giảm các văn bản, giấy tờ không cần thiết.

Thực hiện CCHC đã giúp công chức các phòng chuyên môn có thời gian nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về nghiệp vụ chuyên môn, từng bước nâng cao trình độ năng lực công tác.

Lãnh đạo Ban Quản lý thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác CCHC; phổ biến, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nội dung văn bản pháp luật về công tác CCHC đến từng CCVC trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.​


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: