Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

​         

          Sáng ngày 24/6/2024, Chi Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí cấp ủy Chi bộ và toàn thể Đảng viên Chi bộ Ban Quản lý.

​          Hội nghị ​đã thông qua báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quản kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo công khai tình hình sử dụng kinh phí Đảng 6 tháng đầu năm 2024.

đảng 01.jpg
​ 

Hình: Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chi bộ Ban Quản lý có 18 đảng viên (trong đó có 01 đảng viên dự bị), có 04 đảng viên nữ; 13 quần chúng, 100% quần chúng đều tham gia tổ chức Công đoàn, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hiện tại, cấp ủy chi bộ đang khuyết 01 đồng chí chi ủy viên chi bộ. Về trình độ lý luận chính trị: Chi bộ có 08 đảng viên có trình độ Cao cấp, 03 đảng viên có trình độ Trung cấp, 07 đảng viên có trình độ Sơ cấp. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Chi bộ có 06 đảng viên có trình độ thạc sĩ; 10 đảng viên có trình độ Đại học. Chi bộ Ban Quản lý có 01 tổ chức đoàn thể chính trị là Công đoàn

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối trong 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

Kết quả lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh: Cấp ủy Chi bộ thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các đồng chí đảng viên, cũng như lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh của cơ quan, triển khai các văn bản về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác bảo vệ, lưu trữ bảo mật tài liệu cho đảng viên của cơ quan. Trong 06 tháng đầu năm, Chi bộ Ban Quản lý đã cử 01 đồng chí đảng viên tham dự lớp an ninh – quốc phòng đối tượng 4, đăng ký cho 02 đồng chí đảng viên dự lớp an ninh – quốc phòng đối tượng 3.

Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo Lãnh đạo Ban Quản lý tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) cho CBCC-VC, đảng viên; triển khai học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người  Đồng Nai phát triển toàn diện”; tiếp tục triển khai khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: Cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện nghiêm Quy định số 10-QĐ/TU ngày 05/4/2022 của BTV Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 15/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 30/05/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về công tác quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở; Quy định số 12-QĐi/ĐUK ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm, từ chức và cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2024 cấp ủy chi bộ đã tham gia ý kiến và chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, bổ nhiệm Trưởng phòng QHXD từ Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác tại Ban Quản lý; dự kiến thực hiện quy trình tiếp nhận và bổ nhiệm đối với 01 đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm; chỉ đạo Lãnh đạo Ban Quản lý rà soát thực hiện bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030.

Lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và hoạt động các đoàn thể: Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan.  Các tổ chức đoàn thể phối hợp thủ trưởng cơ quan lãnh đạo CBCC thực hiện tốt Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý, của các phòng trực thuộc; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong cơ quan; quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; quy chế chi tiêu nội bộ. Cấp ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo Lãnh đạo Ban Quản lý, các tổ chức công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho công chức, viên chức và người lao động; chỉ đạo công đoàn phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCC theo Quy định Luật dân chủ cơ sở, Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các tổ chức đoàn thể triển khai, thực hiện các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2024 nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao; tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định; duy trì phong trào xây dựng cơ quan văn hóa; tham gia và thực hiện tốt các phong trào do Công đoàn viên chức tỉnh và Đoàn cấp trên phát động; chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của CBCC-NV; giữ gìn và tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan.

Công tác xây dựng Chi bộ: Chi bộ Ban Quản lý đã chỉ đạo Lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện chương trình nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra. Triển khai đầy đủ, kịp thời quy đinh, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; thực hiện các báo có sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo sự chỉ đạo của cấp trên. Cấp ủy chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với triển khai và thực hiện phần mềm sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ nhằm giám sát tình hình, nội dung sinh hoạt chi bộ để đánh giá đúng mức việc chấp hành các quy định về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, từ đó có giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Cấp ủy lãnh đạo xây dựng, sửa bổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy Chi bộ Ban Quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 ban hành tại Quy chế số 02-QC/CB ngày 05/6/2024 về Quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ Ban Quản lý.

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát: Cấp ủy Chi bộ đã lãnh đạo tiến hành kiểm tra 01 đảng viên và giám sát chuyên đề đối với 01 đảng viên.

Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024:

1. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

4. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Chi bộ Ban Quản lý năm 2024.

5. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024, tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2024.

6. Chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện tquan trọng của đất nước, của tỉnh.

7. Tăng cường đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn cơ quan, tạo điều kiện cho CBCC-VC, người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, các quỹ nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành phát động.​

 

Phí Hiền


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: