Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024 nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính

​             Ngày 21/6/2024, Bộ Nội vụ ban hành Báo cáo số 3579/BC-BNV về kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024 Bộ Nội vụ đã thực hiện chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính phủ đện tử, Chính phủ số.

Trong 6 tháng đầu năm công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận dược sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự vào cuộc của lãnh đạo các đơn vị. Công tác tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiên các nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện kịp thời trên cơ sở bám sát Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 và các văn bản hướng dẫn, qua đó bảo đảm tiến độ, hiện quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Ngoài các kết quả được, tại Báo cáo của Bộ Nội vụ cũng chỉ ra những tồn tại như: Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của một số đơn vị còn mang tính hình thức, một số đơn vị chưa bám sát yêu cầu, hướng dẫn về chế độ báo cáo định kỳ. Một số đơn vị thường xuyên có sự thay đổi về công chức, viên chức chuyên trách công tác cải cách hành chính, các công chức, viên chức này chưa được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ trong tham mưu, đề xuất triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, dẫn đến chất lượng tham mưu không hiệu quả, việc xây dựng Báo cáo cải cách hành chính định kỳ không đảm bảo chất lượng, số liệu không đầy đủ, kịp thời, chính xác, việc ban hành văn bản gửi đơn vị thường trực cải cách hành chính của Bộ không đảm bảo thời hạn quy định.

Để công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm đạt được kết quả, Bộ Nội vụ đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ, thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, tiếp tục triển khai Kế hoạch tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách năm 2024 của Bộ Nội vụ, các cơ quan, địa phương trên cơ sở bám sát Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Nội vụ, Nghị quyết số 76/NQ-CP và Chỉ thị số 23/CT-TTg. Trong đó, tập trung xây dựng, triển khai các đề án, dự án về cải cách hành chính được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP; các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 23/CT-TTg.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính giai đoạn 2021 – 2030” năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-BNV ngày 12/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chỉ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024 (PAR Index 2024), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2024 (SIPAS 2024).

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, thực hiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

5. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

6. Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030, về quản lý công chức, viên chức; chính sách tiền lương; tinh giản biên chế; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, bảo đảm đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

7. Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số theo kế hoạch đã ban hành.

8. Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính tịa các cơ quan, đơn vị, nâng cao kỷ luật, kỳ cường hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tạ Minh Quang


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: