Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

Chức năng nhiệm vụ

​  I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
        1. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động của Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở chính của Ban Quản lý đặt tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Văn phòng đại diện của Ban Quản lý đặt tại số 426 đường Phạm Văn Thuận, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 Ban Quản lý có tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Dong Nai Biotechnology Hi-tech Park Authority.

 Tên viết tắt: BHTPA.​

  II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Ban Quản lý hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, lao động, thương mại và các lĩnh vực khác trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai theo Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản quy định nội bộ theo quy định của pháp luật.

2. Quản lý đầu tư

Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, đánh giá sự phù hợp của dự án, cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai theo đúng quy định của pháp luật.

3. Quản lý đất đai

Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ, cấp quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng cho thuê đất, ra quyết định miễn, giảm tiền thuê đất và các thủ tục khác trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý quy hoạch, xây dựng

a) Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ để cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện trách nhiệm chuyên môn về xây dựng đối với dự án nhóm B và C: Thẩm định thiết kế đối với dự án thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công), thiết kế bản vẽ thi công (đối với dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật), các dự án đầu tư xây dựng của các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý lao động, cư trú

Quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động và cư trú trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai theo ủy quyền của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6. Quản lý thương mại

a) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá trong nước và nước ngoài để thu hút các nguồn lực đầu tư vào Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai: Tổ chức triển lãm, hội chợ, hội thảo quảng bá công nghệ và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao công nghệ sinh học; thực hiện các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn các tổ chức có nhu cầu về lĩnh vực công nghệ cao công nghệ sinh học, thương mại hóa công nghệ và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao công nghệ sinh học; khai thác du lịch tại Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

b) Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực công nghệ cao công nghệ sinh học; thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án và nhiệm vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

c) Hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong các lĩnh vực có liên quan để phát triển và quản lý, khai thác Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai theo quy định của pháp luật; được thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược về đầu tư, xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai theo quy định của pháp luật.

d) Chủ trì thực hiện phát triển khoa học và công nghệ, được cấp kinh phí từ ngân sách của tỉnh để triển khai các hoạt động nghiên cứu, ươm tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

đ) Phê duyệt, chỉ đạo các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ (nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ) thuộc thẩm quyền theo quy định.

e) Triển khai thực hiện các lĩnh vực công nghệ ươm tạo, đối tượng ươm tạo và hình thức ươm tạo theo quy định của pháp luật. Triển khai các hình thức hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân, nhóm nghiên cứu tham gia ươm tạo phù hợp với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước dành cho các hoạt động ươm tạo, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

g) Thực hiện kiểm tra giám sát và tham mưu, đề xuất cơ quan, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp, chế tài trong việc thực hiện các cam kết về nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp theo luật định. Hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai thành lập, trích và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp nhằm tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phù hợp theo quy định.

7. Các hoạt động khác

Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan ban hành quy định bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, các hoạt động dân sinh và thực hiện nếp sống văn hóa trong quá trình xây dựng, quản lý và khai thác các công trình trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.​


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: