Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

Văn phòng Ban

2.1 Thông tin liên hệ:
Số điện thoại: 0251. 650.9666
Chánh Văn Phòng: Phí Thị Thu Hiền.
Cơ cấu nhân sự: 6 chuyên viên và 3 nhân viên. 
2.2 Vị trí, chức năng:
- Văn phòng Ban chịu sự chỉ đạo toàn diện của Trưởng ban Ban Quản lý đồng thời phối hợp với các phòng chuyên môn các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Quản lý phân công.
- Tham mưu, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Ban Quản lý; thực hiện các khoản thu - chi, quản lý tài sản văn phòng Ban Quản lý, công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế, an ninh trật tự, công tác đối ngoại, dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền, phòng chống cháy nổ, dân quân tự vệ của cơ quan Ban Quản lý.
2.3 Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Ban Quản lý, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý;
- Tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Ban Quản lý; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Ban Quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giữ gìn bí mật thông tin, tài liệu liên quan; quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định;
- Ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Ban Quản lý; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các quyết định, kết luận và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ban Quản lý giao cho các đơn vị thuộc Ban Quản lý;
-  Xây dựng, trình Lãnh đạo Ban Quản lý ban hành Quy chế làm việc và các quy định nội bộ khác của Ban Quản lý và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;
- Chịu trách nhiệm xử lý văn bản đến, văn bản đi, bảo quản con dấu, in ấn pho tô tài liệu của Ban Quản lý xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác văn thư, lưu trữ của ngành, tổng hợp báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc theo quý, 6 tháng, năm; kiểm tra thể thức văn bản trước khi phát hành; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về công tác văn thư, lưu trữ.
- Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Trưởng Ban Ban Quản lý;
- Tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Ban Quản lý;
- Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Ban Quản lý;
- Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Ban Quản lý;
- Thực hiện thủ tục cho tổ chức, cá nhân trong Ban Quản lý đi nước ngoài; Đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại Ban Quản lý.
- Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính, công vụ; - Thực hiện vai trò đầu mối trong việc quản trị điều hành nội bộ theo mô hình Văn phòng điện tử (eGov) của Ban Quản lý và tham gia vào mạng diện rộng của Chính phủ và của tỉnh;
- Thực hiện công tác bảo vệ, thường trực cơ quan 24/24 giờ và tổ chức bảo đảm trực trong các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định;
- Quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Ban Quản lý: Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Ban Quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Ban Quản lý; thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Ban Quản lý;
- Tổ chức thực hiện chế độ công khai dự toán và quyết toán, thu chi ngân sách của Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thi hành pháp luật về tài chính, kế hoạch và đầu tư trong phạm vi Ban Quản lý.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Ban Quản lý giao.


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: